ข้อกำหนดเงื่อนไขซึ่งผู้ส่งสินค้าได้ทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

  1. กรณีสินค้าสูญหาย เสียหาย โปรดนำใบรับสินค้ามาทวงภายใน 7 วัน หากพ้นกำหนดไม่รับผิดชอบ (กรณีรับผิดชอบ รับผิดชอบไม่เกิน 1,500 บาท)
  2. ผู้ฝากส่งต้องบรรจุสินค้าในภาชนะที่แข็งแรงและปลอดภัย หากเกิดชำรุดเสียหายบุบสลายระหว่างขนส่งอันเนื่องมาจากการบรรจุภาชนะไม่แข็งแรง แล้วผู้รับจ้างรับฝากส่งมาผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ (น้ำมัน, กระจก, แก้ว, ของเหลว, ไม่รับผิดชอบทุกรณี)
  3. สินค้า 1 บิลสินค้า รับผิดชอบไม่เกิน 1,500 บาท เว้นแต่ผู้ฝากส่งแจ้งประเมินราคาสินค้าและชำระค่าประกันสินค้าร้อยละ 5 ของราคาประเมินเสียหาย สูญหายจ่าย 100% ของราคา
  4. ในกรณีของที่เป็นสภาพก่อให้เกิดอันตรายและเสียหาย แก่บุคคลหรือทรัพย์สินอื่น ผู้ส่งต้องแจ้งของนั้นให้ทราบก่อนทำการขนส่ง มิเช่นนั้นผู้รับจ้างส่งของนั้นต้องรับผิดชอบ ในการเสียหายไม่ว่าอย่างใด ฯ อันเกิดแต่ของนั้นและไม่รับส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด

รายการที่ไม่ประกันสินค้า

  1. เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
  2. ประเก็น, สเกิร์ต, กันชน, กระจก, ไฟ อุปกรณ์แต่งรถที่มีสภาพเปราะบาง
  3. แก้ว
  4. ของเหลวทุกชนิด
  5. เครื่องยนต์ทุกชนิด, เกียร์, เฟือง, ท่อไฮดรอลิค ต้องตรวจเช็คน้ำมันทุกครั้ง
  6. สินค้าที่ห้ามรับ ของสด และผลไม้ ( ยกเว้นทุเรียน)

Social Links